Články

Úschova zdrojových kódů nebo-li escrow

Ve Spojených státech má 80% společností z tzv. TOP1000, alespoň jednu úschovu zdrojových kódů (source code escrow) svého klíčového softwaru. U nás je využití této služby prakticky nulové, přestože její smysl je určitě obrovský. Naše advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., která se specializuje na oblast informačních technologií, proto vytvořila pro účely escrow projekt USCHOVY.cz.

Specifika předání díla v IT

Ať už je předmětem smlouvy vytvoření počítačového programu či databáze (dále softwaru) zhotovitelem na objednávku, nebo dochází k implementaci již hotového systémového či aplikačního softwaru, užije se na tento vztah smluvní typ smlouvy o dílo. Jak vyplyne z textu tohoto článku, smluvní strany by měly věnovat zvýšenou pozornost úpravě i samotné realizaci předání softwaru, případně jiného sjednaného plnění.

Problémy veřejných zakázek v IT (1. díl), Definice funkcí, změnová řízení, rozšiřování licencí

V rámci svých přednášek s tématikou softwarových smluv se v souvislosti s veřejnými IT zakázkami často setkávám s otázkami na možné pochybení zadavatele při definici požadavků na typ licence, pochybení při vymezení funkcí softwaru, problematický požadavek na neomezenou odpovědnost za škodu či požadavky na customizaci či servis softwaru.

Jak licencovat více typů softwaru v rámci jedné implementace?

Implementovaný software může z právního pohledu být licenčně snadno uchopitelný nebo naopak velmi komplikovaný. Upravit licenční práva u softwaru, jehož součástí není jiný software nebo který není nutně propojen s jiným softwarem, je poměrně velmi jednoduché. Komplikace mohou nastat, pokud předmětem smlouvy je softwarový celek tvořený vlastním i cizím softwarem, ať už aplikačním, databázovým, či jiným.

Použití jednacího řízení bez uveřejnění ve veřejných IT zakázkách

Jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) je jedním z druhů zadávacího řízení, jehož podmínky užití jsou velmi omezené a při jehož použití je vyloučena transparentnost zadání veřejné zakázky. JŘBU u veřejných zakázek, zejména nadlimitních, by mělo být výjimkou při splnění přísných požadavků zákona. U veřejných zakázek na informační technologie se lze často z důvodů nastavení licenčních podmínek setkat se situací označovanou jako tzv. vendor lock-in.

Nárok na zdrojové kódy softwaru

V praxi se pravidelně setkáváme s požadavkem objednatele SW na dodavatele, aby současně s předáním SW předal i zdrojové kódy a dokumentaci k nim. Důvodem tohoto požadavku je obava objednatele, že v budoucnu může dojít k problémům, ať už v rámci dalšího rozvoje SW nebo při poskytování servisní činnosti, tj. odstraňování vad.