Proces úschovy

Definice podmínek pro vydání zdrojových kódů.

Typické podmínky pro vydání zdrojových kódů Objednateli:
 • Vstup Poskytovatele SW do likvidace, pravomocné prohlášení insolvence (konkursu), exekuce formou prodeje závodu Poskytovatele SW.
 • Odstoupení Objednatele od servisní smlouvy z důvodu více než 30 denního prodlení IT firmy s odstraněním vad a současné podání žaloby na náhradu škody.
 • Pravomocné rozhodnutí soudu.
 • Jednostranné prohlášení Poskytovatele SW nebo dohoda stran o vydání zdrojových kódů Objednateli.

Typické podmínky pro vydání zdrojových kódů zpět Poskytovateli SW:
 • Jednostranné prohlášení Poskytovatele SW nebo dohoda stran o vydání zdrojových kódů Objednateli.
 • Odstoupení Poskytovatele SW od servisní smlouvy z důvodu více než 30 denního prodlení Objednatele s úhradou ceny a současné podání žaloby na úhradu ceny.
 • Pravomocné rozhodnutí soudu.
 • Jednostranné prohlášení Objednatele nebo dohoda stran o vrácení zdrojových kódů Poskytovateli SW.
Návrh smlouvy o úschově zdrojových kódů je zaslán po sdělení základních údajů ze strany společnosti USCHOVAKODU.cz, s.r.o. K jejímu uzavření následně dochází elektronicky (emailem), korespondenčně (zasláním poštou) nebo podpisem při předání zdrojových kódů.
Předmětem ověření není jen shoda zdrojových kódů ukládaných do úschovy a kódů softwaru implementovaného u objednatele. Lze doporučit, aby smlouva o ověření zdrojových kódů definovala činnost ověřovatele podstatně šířeji, a jeho úkolem by mělo být zejména:

 • Ověření integrity spočívá v porovnání dodaných zdrojových kódů s deklarovaným obsahem.
 • Ověřením kompilovatelnosti se zjišťuje, zda lze z dodaných dat pomocí deklarovaných nástrojů úspěšně sestavit binární podobu zdrojových kódů.
 • Posouzení funkcionality (tj. pouze a výhradně souboru funkcí SW), obsažené v předaných zdrojových kódech SW, vzhledem k funkcionalitě deklarované v dokumentaci.
 • Posouzení čitelnosti zdrojových kódů SW pro programátora, který se na vývoji posuzovaného SW nepodílel.
 • Posouzení kvality zdrojového kódu pomocí heuristické analýzy.
 • Ověření správnosti fungování softwaru pomocí automatických testů, což předpokládá časově a finančně nejnáročnější úroveň ověřování.
K převzetí zdrojových kódů dochází na místě sjednaném Poskytovatelem SW a Objednatelem. Zdrojové kódy jsou předávány společnosti USCHOVAKODU.cz s.r.o. na datovém nosiči (flash disk, DVD apod.) umístěném v zapečetěné obálce, která je opatřena podpisy všech smluvních stran.
Uložení zdrojových kódů společností USCHOVAKODU.cz s.r.o. se realizuje prostřednictvím specializované advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o. (pojištěné pro tuto činnost na 200 mil. Kč) v zabezpečených prostorách vhodných pro dlouhodobou úschovu (bezpečnostní schránky ve vybraných bankovních institucích). Každá ze smluvních stran má právo kontroly neporušenosti zapečetěné obálky obsahující datový nosič se zdrojovými kódy.
Smluvní strany se mohou dohodnout na ukládání zdrojových kódů UPGRADE či UPDATE SOFTWARU či jiné aktualizace. K tomu dochází na základě emailové objednávky ze strany Objednatele a Poskytovatele SW. Sjednat lze i pravidelné ukládání aktualizovaných verzí SW např. 4x ročně (cena 10 tis Kč).
Předání zdrojových kódů Objednateli či vrácení Poskytovateli, a to v případě, že budou splněny sjednané podmínky. V případě, že se Objednatel či Poskytovatel obrátí na společnost USCHOVAKODU.cz, s.r.o. s žádostí o vydání zdrojových kódů, pak je vždy informována druhá smluvní strana o této žádosti. K předání pak dochází na místě sjednaném se smluvní stranou oprávněnou k převzetí zdrojových kódů.